JOURNAL ARTICLE

[Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe u dorosłych: wykonanie i interpretacja. Opinia ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]

Krzysztof Smarż, Tomasz Jaxa-Chamiec, Tadeusz Bednarczyk, Bronisław Bednarz, Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek, Anna Jegier, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Artur Mamcarz, Agnieszka Mawlichanów, Ryszard Piotrowicz, Jerzy Rybicki, Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska, Jadwiga Wolszakiewicz
Kardiologia Polska 2018 December 19
30566222
Elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest od kilkudziesięciu lat jednym z ważniejszych narzędzi diagnostycznych w kardiologii. Stały postęp technologiczny umożliwiający powszechne stosowanie technik obrazowych, a także pojawianie się nowych wytycznych postępowania wymagają rewizji i aktualizacji podejścia do techniki i interpretacji elektrokardiograficznego badania wysiłkowego. W niniejszym dokumencie zaprezentowano opinię ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SRK i FW PTK) dotyczącą techniki wykonywania i interpretacji wyników elektrokardiograficznych testów wysiłkowych u osób dorosłych. Przedstawiono warunki techniczne i wyposażenie pracowni testów wysiłkowych, a także zakres wymaganych kompetencji personelu medycznego niezbędny do nadzorowania i pełnej interpretacji elektrokardiograficznych testów wysiłkowych. Szerokie wskazania do wykonania elektrokardiograficznego testu wysiłkowego obejmują: diagnostykę choroby wieńcowej, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa choroby wieńcowej przed testem, ocenę czynnościowego zaawansowania i stratyfikację ryzyka pacjentów z już rozpoznaną chorobą wieńcową, a także ocenę skuteczności stosowanego leczenia, diagnostykę objawów związanych z wysiłkiem, ocenę wydolności wysiłkowej, kwalifikację do treningu/rehabilitacji kardiologicznej, a także ocenę ryzyka przed operacjami niekardiochirurgicznymi. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest badaniem bezpiecznym pod warunkiem przestrzegania wskazań i przeciwwskazań do jego wykonania, stosowania właściwego monitorowania przebiegu badania, jak również precyzyjnego określenia wskazań do przerwania próby. Protokół obciążenia powinien być dobrany z uwzględnieniem przewidywanej wydolności pacjenta tak, aby czas trwania fazy wysiłkowej mieścił się w zakresie 8-12 minut. W trakcie testu jest oceniana odpowiedź kliniczna, hemodynamiczna i elektrokardiograficzna na wysiłek. Raport końcowy powinien zawierać informacje na temat: stosowanego protokołu obciążenia, powodu zakończenia badania, stopnia zmęczenia, obecności/stopnia nasilenia dolegliwości wieńcowych, szczytowej wydolności lub tolerowanego obciążenia, z odniesieniem do wartości należnych, odpowiedzi częstości rytmu serca, zmian/braku zmian ST-T. Wynik badania powinien kończyć się wnioskiem zawierającym ocenę kliniczną i elektrokardiograficzną.

Full Text Links

Find Full Text Links for this Article

Discussion

You are not logged in. Sign Up or Log In to join the discussion.

Related Papers

Remove bar
Read by QxMD icon Read
30566222
×

Save your favorite articles in one place with a free QxMD account.

×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"